Painting by Ekrem Yalçindag.

Painting by Ekrem Yalçindag.