Painting by Ekrem Yalçindag. 

Painting by Ekrem Yalçindag