Installation by Ilya & Emilia Kabakov.

Installation by Ilya & Emilia Kabakov.