Illustration by Josh Keyes.

Illustration by Josh Keyes.